تقویم نیمسال اول 98-97
ارائه درخواست مهمان
97/06/15لغایت  97/06/03
تغییر مرکز محل آزمون
97/09/03  لغایت  97/09/14
ثبت نام و انتخاب واحد
97/06/22لغایت  97/06/13
دریافت کارت آزمون
از       97/09/26
برگزاری کلاسها
97/09/28لغایت  97/07/01
زمان امتحانات پایان ترم
97/10/01  لغایت  97/10/24
حذف و اضافه
97/07/25لغایت  97/07/14
پایان ثبت نمره میان ترم
97/10/2
 
امتیاز دهی