آدرس: خراسان جنوبی-شهرستان خوسف- میدان امام  - انتهای بلوار شهدای عبادی    
تلفن تماس: 32073248 الی 9  دورنگار: 32073360

 

1